Tietoa hankkeesta

Satakati – hankkeen tavoitteena on parantaa kotona asuvien ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja mahdollistaa ikäihmisten läheisten saumattomampi osallistuminen sekä tiedonsaanti teknologian avulla ja käyttää paremmin sote-ammattilaisten resurssia siellä missä teknologiset ratkaisut eivät riitä palvelutarpeen täyttämiseksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa

• kehitetään malli hyvinvointiteknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseksi
• tunnistetaan ja kehitetään uusia toimenkuvia kotihoidon työntekijöille sekä koulutetaan ja tuetaan henkilöstöä muutoksessa
• otetaan käyttöön monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa kotihoidon asiakkaiden sekä läheisten hyödynnettäväksi
• tuetaan ikäihmisten läheisiä esimerkiksi viestinnän keinoin ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia sekä
• osallistetaan sote-ammattilaisia sekä ikääntyneitä ja heidän läheisiään suunnitteluun
• päivitetään tietosuojaan – ja turvaan liittyvät asiat
• kerätään laajasti arviointitietoa teknologian vaikutuksista ikäihmisille ja heidän läheisilleen, henkilöstölle ja kustannuksille
• järjestetään ideakilpailu ikäihmisten arkea piristävistä ja parantavista tavoista toteuttaa virtuaalisia ryhmätapaamisia
• kehitetään Satakunnan yhteinen toimintamalli ikäihmisten kotona asumista tukevan teknologian käytöstä osana vanhuspalveluita 

Hankkeen päätuloksena Satakunnan alueella on asennettu kotona asumista tukevaa hyvinvointiteknologiaa 400- 600 ikäihmisen kotiin.

Monipuolisen teknologian hyödyntämisen seurauksena

• Ikäihmisillä on käytössään joustavampi tapa kommunikoida vanhuspalveluiden kanssa
• läheiset saavat nykyistä paremman näkyvyyden palveluihin ja pystyvät hyödyntämään esimerkiksi videopuheluja omaan yhteydenpitoonsa
• fyysisiä käyntejä on osittain siirretty virtuaalisiksi videokäynneiksi tai muutettu muulla tavoin teknologia-avusteisiksi
• ikäihmiset pärjäävät pidempään omatoimisesti ja heidän turvallisuudentunteensa paranee ja he kokevat vähemmän yksinäisyyttä, samalla asiakastyytyväisyys paranee. He myös käyttävät vähemmän raskaita palveluja.
• vanhuspalvelujen ammattilaisten aikaa vapautuu sellaisille käynneille, joita ei voida siirtää virtuaalisiksi. Hyötynä kiire vähenee, työn mielekkyys lisääntyy ja työtyytyväisyys paranee.
• Teknologian käytöllä on myös taloudellisia vaikutuksia.